Kampeerboerderij 't Kraanven
Kampeerboerderij 't Kraanven
Kampeerboerderij 't Kraanven
HomePrivacy Statement

Privacy Statement

Hier vind je onze privacy statement.

Kampeerboerderij ‘t Kraanven (hierna: “’t Kraanven”) waarborgt de privacy van gebruikers van haar accommodaties en diensten en deze website. Persoonsgegevens van gebruikers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Het privacybeleid van ‘t Kraanven voldoet aan alle eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Contactgegevens
‘t Kraanven is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd te Loon op Zand. Het postadres is Kraanven 25, 5175 PE te Loon op Zand. ‘t Kraanven wordt vertegenwoordigd door M.A.W. (Miriam) van Vorstenbosch – van Gorkom. Zij is telefonisch bereikbaar op 0416 – 361479 en per e-mail via info@kraanven.nl.

Toepassing
’t Kraanven legt zich onder meer toe op het verhuren van (delen van) kampeerterreinen en groepsaccommodaties. Tevens is ’t Kraanven wettelijk verplicht persoonsgegevens te registreren van de personen die gebruik maken van haar faciliteiten. Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie ‘t Kraanven persoonsgegevens verwerkt.

Dit Privacy Statement is van toepassing op klanten die in persoon of namens een organisatie of bedrijf als huurder optreden en op potentiële klanten met wie ‘t Kraanven contact heeft gelegd of wil leggen.

Dit reglement is tevens van toepassing op logees, gebruikers en andere bezoekers van ‘t Kraanven.

Persoonsgegevens
’t Kraanven verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan haar hebt verstrekt. Zij gebruikt uw persoonsgegevens ter uitvoering van een huurovereenkomst. In ieder geval worden daarbij uw contactgegevens gevraagd (naam, adres, e-mail, telefoonnummer). De contactgegevens worden digitaal geadministreerd en opgeslagen. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, afhankelijk van de aard van de verhuur en de groep. Voorts worden uw gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten. ’t Kraanven is verplicht uw identiteit vast te stellen op de dag van aankomst. Zij kan u vragen om een kopie van een identiteitsbewijs.

Tevens is ’t Kraanven op grond van vigerende wetgeving verplicht persoonsgegevens te registeren van personen die op haar accommodatie overnachten of anderszins verblijven. Op de dag van aankomst dient u een lijst te overhandigen met daarop de naam en woonplaats van iedere persoon die op het kampeerterrein of in de groepsaccommodatie zal overnachten. Ook van iedere daggast / bezoeker zal de naam en woonplaats worden gevraagd.

Uw contactgegevens kunnen tevens door ’t Kraanven worden gebruikt voor commerciële en informatieve doeleinden, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, updates, aanbiedingen en andere informatie. Wanneer u een huurovereenkomst hebt gesloten met ‘t Kraanven, heeft u daarbij ook toestemming gegeven voor de registratie en het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel. Indien u later de toestemming voor dit gebruik geheel of gedeeltelijk zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.

Tijdens het gebruik van de accommodatie en faciliteiten kan ’t Kraanven foto’s en films maken ten behoeve van promotiedoeleinden. Daarbij zal zij zoveel als mogelijk rekening houden met de privacy van de afgebeelde personen. U geeft middels ondertekening van de huurovereenkomst toestemming daartoe. Indien u later de toestemming voor het gebruik van die foto’s of films geheel of gedeeltelijk zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.

Rechtsgronden
‘t Kraanven mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De rechtsgronden waarop ‘t Kraanven zich baseert zijn:
Toestemming
– Als ‘t Kraanven u toestemming heeft gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
– Indien u bij ons een kampeerruimte of -terrein huurt, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor de verhuur noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting
– op grond van de plaatselijke APV is ‘t Kraanven verplicht bepaalde persoonsgegevens van gebruikers te registreren, zoals naam en woonplaats.
Gerechtvaardigd belang
– ‘t Kraanven mag ook persoonsgegevens verwerken als zij een gerechtvaardigd belang heeft en daarmee geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Website
Via de website van ‘t Kraanven worden eveneens persoonlijke gegevens verwerkt. Deze worden gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website van ‘t Kraanven, bijvoorbeeld uw IP-nummer en uw surfgedrag op de website. Onder dat laatste wordt verstaan gegevens over onder meer de bekeken pagina’s en de wijze waarop u door de website navigeert.

‘t Kraanven gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Daarbij maakt de website van ‘t Kraanven gebruik van Google Analytics, een statistiekendienst van Google. Deze dienst gebruikt de cookies om analyses uit te voeren ten aanzien van het gebruik van de website. De gebruikersstatistieken over de website geven ‘t Kraanven inzage in onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag van de gebruikers. De rapportages van Google bevatten uitdrukkelijk geen informatie over individuele personen. Deze rapportages stellen ’t Kraanven in staat haar website te verbeteren.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen in uw browser te wijzigen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verwerkers
‘t Kraanven kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens derden inschakelen die uitsluitend in haar opdracht persoonsgegevens verwerken. Er zijn ICT-dienstverleners die ‘t Kraanven ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van het registratiesysteem en de website. Ook gebruikt zij soms diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die kunnen worden aangemerkt als verwerker als bedoeld in de AVG. Indien noodzakelijk zal ‘t Kraanven met die partijen een verwerkersovereenkomst als bedoeld in de AVG sluiten.

Persoonsgegevens delen met derden
Gedurende de uitvoering van de huurovereenkomst kan het noodzakelijk zijn dat ‘t Kraanven uw persoonsgegevens of de door u verstrekte gegevens van gebruikers van de accommodatie deelt met derden (bijvoorbeeld hulpdiensten, Natuurmonumenten en organisatoren van activiteiten en evenementen). Ook kunnen er wettelijke verplichtingen van toepassing zijn die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Ook is het mogelijk dat ‘t Kraanven verplicht wordt tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden op grond van een rechterlijke uitspraak.

‘t Kraanven mag uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële of informatieve doeleinden. Uw persoonsgegevens worden daarbij niet met derden gedeeld, met uitzondering van het geval waarin ‘t Kraanven met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit organiseert. In dat geval worden uitsluitend uw contactgegevens uitgewisseld.

Uw rechten
Ingevolge de AVG heeft u te allen tijde het recht op inzage, rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens. In veel gevallen kunt u uw gegevens opvragen bij ‘t Kraanven en meenemen naar een andere partij (het recht op portabiliteit).

Daarnaast heeft u op grond van de AVG het recht ‘om vergeten te worden’ (dat wil zeggen, verzoeken om alle persoonsgegevens te verwijderen), het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van die gegevens en bent u tevens gerechtigd uw eerder gegeven toestemming voor het gebruik weer in te trekken of te beperken. Let wel: ‘t Kraanven kan in al deze gevallen in weerwil van uw verzoek besluiten het gebruik van uw persoonsgegevens toch voort te zetten. Dit mag alleen wanneer ‘t Kraanven vindt dat zij op basis van een van de hiervoor weergegeven rechtsgronden gehouden is het gebruik voort te zetten.

Bewaartermijn
‘t Kraanven zal uw persoonsgegevens en die van de gebruikers van de accommodatie niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De gehanteerde bewaartermijnen zijn:
– De huurovereenkomst en de daarbij behorende administratieve en financiële gegevens (inclusief uw persoonsgegevens): zeven jaar vanaf het moment van ondertekening.
– De lijst met gebruikers van de accommodatie ten behoeve van het nachtregister: zes maanden vanaf de einddatum van de huurovereenkomst.

Vragen of klachten
Indien u vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, of u wenst een beroep te doen op een van uw rechten als hiervoor weergegeven, of u wil bezwaar maken tegen of een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, neemt u dan vooral contact op met de privacy functionaris van ‘t Kraanven, mevrouw M.A.W. van Vorstenbosch – van Gorkum. Zij helpt u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen
Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er altijd iets veranderen in de persoonsgegevens die ’t Kraanven van haar klanten en gebruikers vraagt en de wijze waarop zij die persoonsgegevens gebruikt. Indien nodig zal dit Privacy Statement worden aangepast. Bij ingrijpende wijzigingen zullen klanten worden geïnformeerd. Het verdient aanbeveling de website van ’t Kraanven en dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen.

Loon op Zand, 1 juli 2019

Kampeerboerderij ‘t Kraanven
Mw. M.A.W. van Vorstenbosch – van Gorkom

Kampeerboerderij 't Kraanven
Wilt u weten of onze accomodatie beschikbaar is op de voor u gewenste data? Op onze pagina reserveren kunt u de beschikbare data vinden.
Meer informatie
't Kraanven © 2024 Alle rechten voorbehouden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram